BIJLAGE H. Hof 4592. Hof aan den Prins, 17 Juni 1574. Aen de Prince van Oranje, Deurluchtige, Hoochgeboren Furst, Genaedige Heer. Die burge- meesteren van Delft hebben ons op huyden annegegeven, hoe dat zij in 't seecker onderricht zijn van twee vrouwen, die uuyt Den Hage gecoemen zijn, dat die vianden, leggende tot Scheveninge, op gisteren omtrent Scheveninge voors(eyt) annegehaelt hebben een buys met veertich lasten cooren, coemende van Oesten. Ende alsoe te besorgen es, dat die voors(eyde) vianden denselffen buys terstondt toerusten sullen, omme daermede mit andere scheepen, die zij alhier hebben, omme omtrent Scheveninge, Der Heyde ende voorts andere plaetsen langes die strant, streckende van der Maes off tot die Zijpe toe, te beschaedigen ende ons van alles, wes ons toegevoert soude moegen worden, te beroeven ende sulcx hen selven van vivres te voorsien, soe hebben wij Uwer Exc(ellentie) hiervan wel willen adverteeren, teneynde jegens soedaenige beroevinghe ende exploicten van de vianden bij Uwer Exc(ellentie) metten eersten behoerlicke versien mocht werden. En soude ons goet duneken onder correctie van Uwer Pr(incelycke) Exc(ellentie), dat eenige uuyt Den Briel last behoirt te geven, omme die voorseyde buys mit den aldereersten, eer die vianden die toe rusten, ende voorts andere scheepen ende boots, omtrent die voor- s(eyde) strandt leggende, bij nacht, ende noch deese nacht, waer t doenlick, in brant te steecken, ofte sulcx dairinne te ordonneren, als Uwer Exc(ellen)tie ten besten te raede bevinden staen, ten eynde die goeden van den vianden beschermpt ende dieselve vianden deur onse slapheyt van egeene greynen ende andere victualiën voers(eyt) ge- spijst en worden, t welck lichtelick van doen waere, soeverre wij eenige boots, tot vier ofte vive, omtrent die voerseyde stranden mit volck van wapenen wel toegerust hadden, omme die vianden aldaer afbreck van eenige toevoeringe van greynen ofte andere victualiën te doen ende voorts daerdeur te beschermen degeenen, die ons eenige toevoeringe souden willen doen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 464