BIJLAGE I. Hof 4592. 17 Juni 1574. 1 Ulieder goede Vrient Guill. de Nassau N. BRUYNINCK. te vernemen bij Ulieder missive, op hedent aen Ons van Oisten, als Die Prince van Oraengen, Grave van Nassau ende Heere ende Baroen van Breda, Diest etc. Edele, Vrome, Hooggeleerde, Wijse, Lieve, Besundere. De beveiliging tegen aanvallen ter zee en op de kust was geen overbodige zaak geweest Wel was te Brielle een kleine vloot ge- stationneerd, doch hieraan werden herhaaldelijk de beste krachten onttrokken voor het convoyeeren van schepen, die ter handel of met commissie voor den Prins uitvoeren. Den 23en Dec. 1572 bijv. Ons is leet gescreven, alzulcke veertich last cooren, commende die viant op ghisteren omtrent Scheveninge gedaan heeft, overmits t zelve der gemeyne saecke gheen cleyn nadeel ende préjuditie bij en brenght, aengesien bij continuatie van dien die viant mit provi- ande ende anders versien zoude wordden ende alzo den lande des te meer beschadigen. Wij en saegen nyet lievers, dan dattet in ons vermogen waere, volgens onse begeerte daerinne te versien ende hadden uuyt dier oirsaecken wel voir drye maenden den Staten voorgehouden geheel noodich te zijn, om zulcke ende diergelicken inconvenienten te verhueden, eene goede quantiteyt schepen alhier in Hollant ter oorlogen toe te rusten, soe wij oick in dese leste vergaederinge denzelven Staeten, ghijlieden daerbij geroepen zijnde, vereyscht hebben. Maer alsoe die saecken in desen ende andere tot noch toe zeer slap- pelick toegegaen zijn, moeten wij 't zelve aensien ter tijt ende wijlen God Almachtich daerinne belieft te versien. Edele, Vrome, Hoochgeleerde, Wijse, Lieve, Bezundere, onse Heer God zij met Ulieden. Geschreven tot Rotterdam den 17 Juny 1574.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 465