BIJLAGE K. Hof 4592. An de Exc(ellentie) Deurluchtige Hoochgeboorne Furst, Genadige (Heere). Wij zijn in t secreet bij eenige cunschap onderricht, dattotNoort- wijck gecoemen zijn omtrent drie dusent Spangers ende zeven vaendel Duytschen ende dat die spraeck seer sterck gaet onder die soldaeten van de vianden, leggende in Den Hage ende daeromtrent, dat zij een tocht op huyden in dat quartier van Delfflant en andere plaetsen daeromtrent leggende doen sullen en zijn ter dier oersaecke oic ont boden alle die soldaeten, leggende soe te Honsellerdijck. Naeltwijck als andere plaetsen ende dorpen in Delflant gelegen, in Den Hage bij den anderen te coomen; dat mede die Spangers in Den Hage ende daeromtrent leggende alle van haer soude betaelt zijn en dat met roesennoebels, gelijck die voors(eyde) Spangers t selve vercla(e)rt ende oic voors(eyde) roesennoebels vertoent hebben den geenen, daer wij cuntschap van hebben ende oic meer anderen, hem in Den Haege onthoudendevan alle ’t welck wij Uwer Exc(ellentie) in diligentie wel hebben willen adverteeren, teneynde jegens alle invasien van vianden ende opcoemende periculen ende loose anslaegen met alle goede middelen bij deselve Uwer Exc(ellentie) versien ende sulcke ordre gestelt mach worden, dat wij ganselick niet verdurven en van ons geheel welvaeren geremitteert en worden. Deurluchtige Hoege- boerne Furst en Genadighe Heere. Wij bidden den Almachtige Uwer Exc. te willen verleenen in alles goede voorspoet ende voorsichticheyt. Den 20en Juny 1574”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 468