BIJLAGE M. 21 Juni 1574. Waarschijnlijk antwoord op 't voorgaande stuk Ulieder goede vrient Guill(aum)e de Nassau N. BRUNYNCK. L Op grond van den inhoud en het overnemen uit het vorig schrijven van het woord „enenverre", waarschijnlijk een neven vorm van het ook in het Middelned. Wdb. opgenomen„evenverre” indien, inzooverre. Zoo verklaarde Gerrit van Renesse blijkens zijn vonnis van den 25en Aug. 1567, „dat evenverre de Ma(jestey)t van den Co(ninck) overquame metten Spaengaerts men deselve uuyten landen houden zoude”. (Hof, Vervolg no. 267 fol. 215. Edele, Eersame, Hoochgeleerde, Lieve, Besundere. Bij ulieder scrijven op hedent aen ons gedaen hebben wij gezien alsulcken waerschou- winghe als ulieden van den aenslagen ende voirnemen der vijanden is gedaen, versoeckende, dat wij, om alle opcommende periculen te precaveren, daerinne willen verzien, waerop wij voir antwoorde nyet laten en willen ierstelyck ulieden van alle goetherticheyt ende sorch- vuldicheyt, die ghij tot welvaren van den lande zijt draegende, te bedancken ende moeght wel verzekert zijn, dat wij nyet naer en laeten alles voir te wenden ende te wercke te stellen des wij eenichs- sins tot deffentie van den lande bevinden dienende ende noch meer doen zouden, enenverre ons die behoirlycke middelen daertoe voir- gestreckt worden. Nyettemin wij verhopen ons in den zaken alzoo te draeghen, dat men immers speuren ende bevinden sal aen onsen vlijt, yever ende getrouwicheyt egheen gebreck geweest te zijne. Edele, eersame, hooggeleerde, lieve bezundere. Onse Heere Godt zij met U. Geschreven binnen der Stede van Rotterdam opten 21 Juny 1574. Die Prince van Oraengien, Grave van Nassau etc. Heere ende Baron van Breda, van Diest etc.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 470