4 Sept. 1574. commissarissen. Mk BIJLAGE O. Hof 4592. Nieuburch Brederoede j Alsoe tHoff van Holl(an)t op den 3en Septembris 1574 bij eenigen uuyt die steede van Leyden gecoemen zijnde die oic welbekent ende geloeffswairdich waren in t seeker onderrecht es van de groote benaeutheyt ende gebreck van victualie der voors(eyde) steede ende naementlick t groot verlangen ende verwachten, dat die borgers aldaer hebben op de toecompste van t ontset, t welck zij verhoepen, dat te water geschieden sal, mits t welck zijluyden soe verre ge- coemen zijn, dat, indien binnen 4 daegen geen apparentie van water, ten voors(eyden) on(t)set dienende, bij die voors(eyde) van Leyden gesien en wordt, geschapen ende grootelicken te beduchten es, dat dieselve stadt deur benautheyt ende gebreck als vooren den viandt benoodicht sal worden an de handt te gaen binnen vijff ofte ses daeg(en) daernae. Welcke saecke in deliberatie van raede geleyt zijnde, es raetsaem gevonden, dat, omme alle t selve voor te coemen, die voors(eyde) saecke Zijne Exc(ellentie) ende den Staten s lants van Holl(an)t angedient soude worden bij mrs. Dirck van der Nieuburch, Artus van Brederode, raeden-ordinarissen van den voors(eyden) Hove ende den greffier Ernst, als daertoe specialicken bij denselffden Hove gecommitteert. Dienachtervolgende hebben die voors(eyde) commissa rissen hemselven sonder vertreck binnen der steede van Rotterdam getransporteert ende vindende die generaele vergaederinge van de Staten gescheyden, hebben hun commissie geopent mr. Pouwels Buys, advocaet van de voors(eyde) Staten, denwelcken t advertissement van de voors(eyden) Hove voor goet scheen te neemen, dan seyde, dat lichtelick ontdoen waer sulcke ofte gelijcke advertissementen te doen, mair die saecke te avanceeren ende t effectueeren meer tijts ende arbeyts requireerde, ten welcken die voors(eyde) gecommitteerden gerepliceert hebben, dat, omme des tijts cortheyts wille ende t inconvenient van over te gaen bij den viandt als voeren voor te coemen, seer goet ende nootelick waer, dat men die van Leyden mit den alderspoede- lixten secoureerde, bisonder alsoe eenigen van Leyden seyden, soe verre zij binnen vijff ofte ses daegen van water niet en vernaemen, x) Lees: van (Memorie van de commissarissen van den Hove inzake hun bemoeiingen met de inundatie ten behoeve van Leiden.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 472