BIJLAGE O 439 LeesMelisz(oon). dat zij genootsaeckt souden zijn over te gaen waerop die voors(eyde) Buys geantwoordt heeft, dat van die van Leyden terstont te succur- reren t selve niet doenlick en was sonder waeter ende dat die van Leyden t water souden moeten verwachtenwilden zij overgaen, zij mochten het doen. Ende alsoe die voors(eyde; gecommitteerden die saecke gaerne met de Generaele Staeten gecommuniceert souden hebben ende ten dien eynde versocht, dat die voor(seyde) mr. Pouwels die- selve nae noen soude doen vergaederen, heeft hij daerop geseydt, dat jegens nae de noen ten voor(seyden) daege geene vergaederinge geleyt en was ende dat die Staten yegelick in zijn logys gegaen waeren ende niet commodieuselick en souden moegen worden gecom municeert. Ende alsoe deur d oevercompste van den cappeteyn Houteyn en de eenige anderen die voors(eyde) gecommitteerden geen langer proepoest mit den voors(eyden) Buys houden en mochten, hebben zij hem die saecke gerecommandeert, teneynde hij ter eerster vergaederinge van de Staten daeroff soude willen vermaenen ende die handt daeranne houden tot secours van die van Leyden, sulcx hij beloeft heeft te doenwaernae die voors(eyde) gecommitteerden gegaen zijn nae t loegys van Zijner Exc(ellentie), omme t gunt voor- s(eyt) es dieselve Zijner Exc(ellentie) behoerlick anne te dienen. Dan soeckende tot dien oportuniteyt ende gecommuniceert hebbende met Zijner Exc(ellenties) medecijn ende den secretaeris Bruninck en hebben dieselve niet geraeden gevonden daerom Zijner Exc(ellentie) moyelick te vallen uuyt saecke, dat dieselve Zijner Exclellentie) alsnu an de beterhandt was ende van zijne co(o)rts verlaten, mits t welck de mede cijn beducht was, dat dieselve co(o)rts deur t vernemen van sulcke zwaricheyt soude moegen recurreren hebben niettemin de voors(eyde) medecijn ende secretaris beloeft ter eerster oportuniteyt mit soeticheyt Zijner Exc(ellentie) van t gundt voors(eyt) es advertentie te doen. Ende zijn die voors(eyde) commissarissen, omme in als te voldoen van daer gegaen in(t) logys van Gerrit Nelisz(oon) 1), secretaris van Leyden, die zij meede die voors(eyde) saecke te kennen gegeven hebben ende met denselffden geresolveert, omme ter vergaederinge van de admiralite(yt) dieselve saecke te remonstreren, sulcx ten voor- s(eyden) daege ten twee uren nae noen gedaen es geweest. Ende nae verscheyden communicatien ende oic eenige alteratien hebben raetsaem gevonden, dat die Provincialen Raedt van Holl(and)t met den burge meesters ende regeerders van Delft raetslaegen souden ende de lant- scheydinge tusschen Delfflant, Schielant ende Rijnlant mit die alder- beste middelen eerstdaechs doen deursteecken, waernae die voors(eyde)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 473