440 BIJLAGE O Nieuburch, al(s)toen rancontrerende den voors(eyden) Buys ende mr. Pieter Wasted, hen beyden van de voor(seyde) resolutie verdaringe gedaen heeft, diewelcke in geender manieren raetsaem gevonden hebben die voors(eyde) lantscheydinghe alsnoch deur te steecken oft t selve eenichsins te poegen, voor ende aleer den admiraal uuyt Zeelant gearriveert en alle dingen ten voors(eyden) ontsette gereet souden zijn, teneynde den viandt niet gewaerschuwet en soude worden ende mitsdien t voors(eyde) deursteecken belet soude moegen worden ende ons volck gerepuseert, t welcke sulcx strecken soude t onser groot(en) achterdeel ende rebusement. Dies nochtans nietjegenstaende hebben die voors(eyde) gecommitteerdens hen commissie gecommuniceert mit eenige van de gecommiteerden van Dordrecht, Delft ende Der Goude in t particulier, die alle gelijck beloeft hebben die handt an der saecke te houden ende hen uuyterste devoir te doen omme Leyden te secur- reren. Ende die voors(eyde) gecommitteerden weederom tot Delft gecoemen zijnde, hebben hun rapport in den Raede gedaen, alwaer raetsaem gevonden es van als te communiceren met die regierders van Delft, sulcx oic geeffectueert es. Ende zijn op der steedehuys derselver stadt gecompareert eenigen, verstandt ende kennisse hebbende van de caeden, landen ende binnenweegen, streckende tusschen Der Goude, die Rotte ende Leyden, die in 't lange mondelinge gehoert ende oic gesien heurluyder schriftelicke memorie, es geresolveert ter presentie van eenigen van de gequalifieerste suppoesten van den voors(eyden) Hove, datter vijff ofte ses gecommitteert souden worden, die met den alderspoedelicxten delibereren ende raetslaen souden op t deursteecken van de voors(eyde) binnencaeden, dijcken ende die voors(eyde) lantscheydinge mitsgaeders oic meede op verwijden ende vergrooten van de gaeten in de Maesdijck alreede gemaeckt ende t selve terstondt doen effectueren. T orconde van deesen hebben wij commissarissen voors(eyt) dit opten 4en Septembris 1574 onder- teykent mit onsen gewoenlicken signature. Memorie omme apparentel(ick) te moegen becoemen ende deursteecken zeecke(re) caeden hiernaer gementionneert ende overzulcxs het water te doen coemen ter naester ende propysster wegen nae Leyden. Eerst dat men die Goutcaede, leggende aen de west ofte Boschoopse zijde tusschen Bosschoop ende Goudtsche sluys, ter plaetse daer die watermoelen es, eenyge huysen staende zijn, zoude moegen doer- steecken seecke(re) quantiteyt van roeden, waerdeur het water soude loepen in Laechboschoop ende zoe voorts in Haserswoude, van waer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 474