BIJLAGE O 441 de verbrande Nootdorpse water- t water soude moegen lichtel(ick) loepen naer de Weypoort ende Leyden. Voorts zoe soude men noch moegen deursteecken die Zegwaertsche kade, geleghen achter die houve van Bleyswijck bij de achtcante watermoelen, waerdeur het water uuyte Rotten loepen soude geheel achter in Segwaert ende Benthuysen ende oversulcxs zijn cours nemen naer Gelderswoude ende Weypoort, nyet jegenstaende eenyge binne- caedekens, die daer souden moegen leggen, alzoe die deur den slach van t waeter, die zeer sterck deur diezelve gaeten soude loepen, lichtel(ick) wechspoelen souden. Ten derden, dat men noch van moelens off, recht eene sloot lancxs responderende upte wooninge van Ariaen Aertsz. alias vierboeter staende upte lantscheydinge, soude moegen vaeren ende die lantscheydinge aldaer deursteecken ende alzoe van daer voorts te vaeren een rechte sloot deur die hoege heul, leg gende in de Zoetermeerse wech, omme zoe voorts te vaeren in de Zoetermeersche meer naer die Noortdae ende Soeterwoude ende zoe voorts aldaer over de laege landen tot onder Leyden te geraecken. Voorts dat van noede is die gaeten, leggende tusschen Rotterdam ende die mondt van den IJsel, te vergrooten ofte breeden, omme meerder deurganck van waeter in t binnenlandt te gecrijgen, allzoe die gaeten tusschen Rotterdam ende Delffschehaven daertoe nyet souffisantel(ick) en opereren. Ende dit al te verspoedighe metten aldereersten ende sonder vertreck in regardt van de groote benaudtheyt van de stadt van Leyden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 475