1 Sept. 1574. I BIJLAGE P. R. A. Portef. Hof 4592. Extract uuyt zeeckere missive, gescreven bij mr. Dirck van Bronchorst, Raidt-ordinaris van den Hove van Hollant, van date den eersten Septembris anno 1574. Godt almachtich heeft ons tot Leyden gevisiteert nyet alleen mit het belech van den vijandt (t welcken ick voor t minste houde) maer mit grooter peste ende honger, zoe wel van den rijcken als den armen. Wij moeten patiencie hebben ende ons met goet vertroesten. Ick en hebbe noch ter tijt het quaetste nyet, mijn verdriet den armen. Ick hebbe zoe veel gedaen, dat men het vleys den rijcken geeft voor geit tot een tamelycke prijse ende den armen voor nyet in plaetse van broot, ’t welcken wij meest hebben van noode. Indyen wij nyet en werden ontset, wij moeten van honger sterven ofte deurvechten. Ick hoope, dat die Staeten met Godts hulpe ons sullen in alder vliet ende diligentie assisteren met den eersten volghende heurluyder be lofte. Wij en vernemen noch ter tijt van ’twaeter nyet, hoewel men ons heeft gescreven, datter alle dijeken in Delfflant ende Schyelant zijn deurgesteecken ende datter veel ontsets voorhanden es. Seecker, seecker, ick betrouwe mijn alleenlycke upte genade ende hulpe van den almoeghenden ende machtighen Godtvermaledijt zij den mensche, die hem op menschen verlaet. Ick was verblijt, dat die goede burger van Leyden een Sonnendaeghe tsavonts bij u hadde geweest. Ick verlange nae een brieff. Ick hebbe van onssen booden noch nyet vernomen, schrijf met dese goede man wederom. Secht mijn heeren van den Raide, mijne medebroeders, dat zij mede wederom antwoort scrijven ende dat zij mijn jonfferlyck uuyt die mont scrijven ende laeten weeten, wat van mijn verlossinghe voorhanden es. Ick sorghe, dat zij mijn hebben vergeeten, t welcken ick nyet en gelove. Laet Valckesteyn mijn doen als ick hem betrouwe, ick en behoore nyet vergeten te wesen, want ick houde hem daer te vroom toe. Laet mijn van als op mijn laeste scrijvens antwoort hebben, waer t dat ick dede, die dochter van Cornelis van der Wolff, secretaris, soude tot Leyden van honger vergaen, zij mach qualycken die cost gecrijghen, het groote goet van haer nichte en mach haer nyet helpen. Gescreven binnen der stede van Leyden met goede moet den eersten Septembris anno voorseyt. [Onder stondt:] Allen uwen goetwillighen ende welgunstigen man D. v. B. Gecollationeert jegens zijn principael missive, daeruuyt dit geëxtraheert es, ende accordeert daer mede; bij mij ERNST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 476