BIJLAGE Q. Hof 4592. 29 November 1575. J. VAN HOUT. Dye copie uytgegeven huyden den 19 January anno 1576 bij mij Alsoe men daegelicxs bevindt, dat den viandt hem sonder eenighe vreese onthout in (de) dorpen tusschen Haerlem ende Den Haege gelegen ende deurdien die passagie alhier onveylich gehouden werde niet alleen voor die ingesetenen van Leyden, mer voor allen anderen passerende luyden ende dat de viandt onder dexsel van zeeckere sauvegaerde, die bij eenige dorpen, den viandt als t schijnt toegedaen zijnde, vercregen is, oock gepoocht hebben hem te vinden in zeeckere plaetzen in t Westquartier gelegen ende dat deselve sauvegaerde, sulcx die vercregen is, bevonden wert t gemeen best te bejegenen ende daeromme niet langer geleden en behoort te werden, soe est, dat die van de gerechte deser stede duer expresse last van de Ge committeerden van Sijne Excellencie ende Staten s landts van Hollant verwittigen, insinueren ende laeten weeten bij desen allen ende eenen ygelicken, van wat qualiteyt, conditie ofte state hij sij, dat de sauve gaerde voorseyt te niet es gedaen ende advertere daeromme oock allen huysluyden bij desen, dat zij heuren goeden sullen brengen ofte doen brengen binnen drie daegen eerstcomende binnen deser stede ofte andere plaetsen, Zijner Exc(ellen)cie toegedaen, aldaer zij deselve sullen willen betrouwen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 477