DE DUINCOMMISSIE 1847—1923 Daar zijn er onder de oudere Hagenaars nog wel, die zich herinneren die bonte rij van schamel gekleede, oude en jonge mannen, welke iederen winternamiddag moeizaam langs het Scheveningsche Kanaal stadwaarts sloofden' komende uit het sedert 1847 bestaande „Lidmatenduin”. Die rij leek wel een werkeloozen-optocht, al miste zij het demonstreerend karakter, dat dergelijke menschenver- zamelingen tegenwoordig kenmerkt. Doch, al bedoelden ze dan geen demonstratie, deze man nen waren niettemin voor het meerendeel slachtoffers van In het achtste jaarverslag van den Armenraad te ’s Gra- venhage lezen we: Tot de oudere instellingen te dezer stede, die zich bewegen op het gebied der werkverschaf fing, behoort de Duincommissie. Nu deze instelling in den loop van het seizoen 1922- 1923 is opgeheven, werd het verlangen kenbaar gemaakt, een en ander uit haar geschiedenis aan de vergetelheid te ontrukken, waarbij tevens eenig licht kon vallen op per sonen, vereenigingen en toestanden uit de laatste helft der vorige en het begin van deze eeuw. Het volgende moge daartoe eene proeve zijn. DOOR den Oud-Secretaris der Duincommissie C. A. BESANGER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 478