Rechts en links van den westelijken schoorsteen zat in een gesloten gestoelte een secretaris van staat, terwijl tusschen dezen schoorsteen en den venstermuur een deur was, sedert 1913 weder geopend, waardoor men ging „naar het vertrek van de Heeren van de Ridder schap en verder aftredende naar de vergaderplaats van Gecommitteerde Raden”. Tegenover deze deur, dus aan de oostzijde, vond men de thans nog in gebruik zijnde deur, toegang gevende tot de Besognekamer, waar de commissies uit de Staten vergaderden, daar zulke vergaderingen „besogne” werden genoemd. Eene ver gadering van commissies met niet-leden, zooals gezanten, leden van andere Regeeringscolleges, enz. heette „con ferentie”. De hiervoren reeds genoemde andere moeilijkheid naast die der plaatsing van de gestoelten leverde de acoustiek op. Al dadelijk bij de eerste opstelling van de modellen der zitplaatsen bleek, dat het gesprokene zeer moeilijk verstaanbaar was door een sterken weer galm. (18 Dec. 1655). Verschillende proeven werden genomen om dit bezwaar te overwinnen. Zoo werd een gedeelte der zaal met gordijnen afge sloten om het stemgeluid niet in de ruimte te doen verloren gaan. Veel zal dat niet geholpen hebben, want bij het bekende plechtig bezoek, dat Karel II van Engeland, na door het Parlement tot Koning te zijn uitgeroepen, aan de Staten van Holland op 1 juni 1660 bracht vóór zijn vertrek naar Engeland, werd van de toespraak des Konings, door Johan de Witt namens de Staten beantwoord, weinig verstaan. l) In 1658 werden er wandtapijten besteld, welke te DER STATEN-GENERAAL 31 Op de plaat in het Journaal, die deze gebeurtenis voorstelt, zijn de gordijnen duidelijk te zien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 47