DE DUINCOMMISSIE 1847—1923 454 Armbesturen, besloten tot de oprichting van de Vereeni- ging tot verbetering van den Werkenden en Dienstbaren stand. Deze inrichting stichtte in navolging van Dresden een Arbeidsbeurs en overwoog de oprichting, naar het voorbeeld van Parijs, van bewaarplaatsen voor zeer jonge kinderen (crèches). Mislukte het laatste pogen, immers dateert hier de eerste kinderbewaarplaats pas van 1883, het eerste slaagde, inzonderheid in zooverre, dat haar werk zaamheden zich sinds 1849 grootendeels beperkten tot het aan behoeftigen en invaliden verschaffen van arbeid, hoofdzakelijk bestaande in straatreiniging. Nadat de Ge meente de reiniging in eigen beheer had genomen, werd de Vereeniging, die tot 1854 ook een bezemmakerij beproefd had, in 1875 geheel opgeheven. In die dagen zag men in onze straten en op de pleinen wiedsters door de Veree niging aangesteld, het gras tusschen de steenen uitkrabben. Toch, de oprichting van de Arbeidsbeurs kon in de wintermaanden de ellende niet noemenswaard vermin deren en weer zocht de Alg. Armenvergadering naar mid delen tot leniging van den nood. Haar Voorzitter, Mr. W. Wintgens, wiens optreden voor de algemeene armen van ’s-Gravenhage in velerlei opzicht zoo nuttig is geweest, dat zijn naam hier met eere in herinnering gebracht wordt, vestigde de aandacht op een soort werkverschaffing als in Haarlem in gebruik gekomen was. Een gegoed ingezetene aldaar had ter bebouwing een stuk duingrond ter beschikking gesteld van eene com missie, die door het uitgeven van acties van f 50waar mede zij in totaal f3500,bijeenverzamelde, in staat gesteld werd een dertigtal hoofden van talrijke gezinnen aan het werk te houden en die, na verkoop der gekweekte producten nog een batig saldo kon boeken. De Heer Wintgens stelde aan de vergadering voor het Haarlemsche voorbeeld te volgen en daartoe een commissie met onbe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 489