462 DE DUINCOMMISSIE 1847-1923 Waalsch-Hervormden, Remonstrantsch-Geref., Oud- Katholieken, Doopsgezinden en Christ. Geref. elk 1 Een enkele maal kwam het voor, dat een diaconie over meer dan het haar toekomend aantal kaarten wenschte te beschikken. De Commissie bewilligde hierin tegen betaling van f 30.per duinkaart. De diaconie protesteerde echter tegen dat bedrag. Zij meende, dat dit neer kwam op een bedeeling van f 3.75 per week, hetgeen zij veel te hoog achtte. Het genoemde bedrag was echter statuair bepaald. Im mers reeds kort na de oprichting der instelling werd vast gelegd de tot 1922 in de reglementen voorkomende bepaling: ieder, die voor een som van f30.— voor het duinwerk bijdraagt, zal het recht hebben een arbeider aan te wijzen, mits de aangewezen persoon tot het werk ge schikt en door een der Kerkelijke Armbesturen aanbe volen zij. Gaarne is door particulieren van dit recht gebruik ge maakt, De fam. Jochems, bijv., had wel jaren, dat zij 70 man naar het duin zond. Als tegenhanger zij vermeld, dat zij, om een enkel jaar te noemen, in 1892 f 3050.in de kosten bijdroeg. Ook de reeds genoemde Vereeniging tot verbetering van den Werkenden en Dienstbaren stand plaatste bij herhaling een aantal hater beschermelingen. Op het bovenaangehaalde protest van diakenen ant woordde de Commissie, dat ieder duinarbeider haar boven die f 30.nog f 15.kostte, zoodat zij geen vrijheid vond voor minder dan het statuaire bedrag diaconale werkers toe te laten, de geldmiddelen toch eischten over het alge meen groote omzichtigheid. Dit laatste werd terecht opgemerktimmers de krach tigste bron van inkomsten werd gevormd door dejaar- lijksche inschrijvingen, die aan groote schommelingen onderhevig waren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 497