door bij herhaling aan de Commissie te vergunnen haar voorraad aardappelen kosteloos op te slaan in zijn kel ders aan het Smidswater en vaak kocht Z. K. H. een paar honderd H.L. af, om die onder de armen der stad te laten verdeelen. Prins Frederik schonk geregeld f300. Dr. C. E. v. Koetsveld gaf in 1851 de opbrengst, (f 151.van zijn gedicht: De arme in het duin, op zich zelf thans een kostelijke bijdrage omtrent de men taliteit dier dagen. De Heer Meiling schonk in 1857 f 126.-als opbrengst van een plaatwerk: Gezicht op de duinen. Van Zeggelen gaf in 1858 f 130..als opbrengst van zijn Herinneringen aan Tollens”. In 1856 werd van alle kansels een opwekkend woord gesproken tot steun aan de Vereeniging. Het „Declamatorisch Gezelschap Mnemosyne” schonk de recette van een voordrachtavond, ongeveer f400 De Rederijkerskamer „De Nieuwe Korenbloem met de kernspreuk: Onder de Rozen” en de nu nog alge- meene bekende Vereeniging „Nieuwland” gaven bij herhaling uitvoeringen ten bate der kas. Een zekere N.N., later vermoedelijk door de letters C. H. aangeduid, zond bij misgewas meermalen f 500. „Floralia’’ gaf een bijdrage voor bemesting. De Vereeniging voor den Werkenden en Dienstbaren stand, die na 1847 telkens tevergeefs voorstelde om in de Commissie te worden opgelost, zond herhaaldelijk groote bijdragen tot steun. De „Buitengewone Commissie voor werkzoekenden’’ stond, na machtiging daartoe door den Gemeenteraad, bij liquidatie haar eindsaldo ad f 1135benevens haar zeer omvangrijk materiaal aan de Commissie af. Mevr. J(ansen) v. W(eleveld) schreef in 1885 ten voor- DE DUINGOMMISSIE 1847-1923 464

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 499