DER STATEN-GENERAAL 33 benoeming tot Kapitein-Generaal door de Staten van Holland en West-Friesland dezen Edel Hoog Mogenden aangeboden. Daar het Prinselijk Kwartier geen ruimte bevatte voor zoovele gasten, hadden de Staten voor dit feest hunne zaal ter beschikking gesteld. Tot de omwenteling van 1795 bleven de Staten onafgebroken in hunne woning. Zij werden in dat jaar vervangen door de Provisioneele Repraesentanten des Volks van Holland, die in hunne eerste vergadering in den avond van den 26sten Januari, in de groote vergader zaal, onder tal van besluiten ook de vervallen verklaring van de Staten van Holland en West-Friesland uit spraken. De Nationale Vergadering, die in Maart 1796 de provisoneele Vertegenwoordiging verving, vergaderde in de tegenwoordige vergaderzaal der Tweede Kamer, de balzaal van den door Willem V gebouwden vleugel van het Stadhouderlijk Kwartier. Na de staatsregeling van 1798 kwam de Algemeene Constitutioneele Vertegenwoordigende Vergadering in die zaal bijeen, op Vrijdagavond 4 Mei half tien uur, nadat in den vooravond de Constitueerende Vergadering hare laatste bijeenkomst had gehouden en ontbonden was verklaard. Uit het midden der nieuwe vergadering werden 20 leden gekozen om met 10 later te kiezen leden de Tweede Kamer uit te maken, terwijl de overige de Eerste Kamer vormden. De vergadering werd daarop gescheiden, opdat onmiddellijk elke Kamer zich zoude organiseeren, waartoe de president aan de Eerste Kamer als hare gewone ver gaderzaal aanwees de zaal der Constitueerende Verga dering en aan de Tweede Kamer de vergaderzaal van het Voormalig Provinciaal Bestuur van Holland. De leden der Tweede Kamer begaven zich terstond en corps 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 49