de heeren Klatte, Cool, Smit en Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot en na hem C. A. Besanger. Werden zoo pas de namen genoemd van de penning meesters en secretarissen, hier moge gememoreerd worden, dat in de 75 jaren van haar bestaan de Commissie slechts 35 leden telde. Omtrent hen werd meermalen de uitdruk king gebezigdzij stierven onder het vaandel. Elf leden hadden meer dan 25 jaar zitting. Aan enkelen vereerde de Alg. Armenvergadering bij een jubileum eene medaille. Eenmaal vinden we in de notulen vermeld, dat de Regeering de verdiensten van een der leden erkende, dat was in 1904. Al zeer gering was de mutatie onder de Voorzitters Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deynoot, die bij de oprichting van het instituut tot President verkozen werd, bekleedde dit ambt, ook nog tijdens zijn Burgemeestersschap onzer stad, met buitengewonen tact en toewijding tot 1882. Aanvankelijk stelde hij zijn huis open tot het houden der veelvuldige vergaderingen, later geschiedde dit op het Raadhuis. Hij werd als Voorzitter opgevolgd door den la teren Minister van Justitie Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave, lid sedert 1868 die eveneens tot zijn over lijden in 1908 aanbleef. De derde en laatste Voorzitter was Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, die van 1891 tot 1908 Secretaris, reeds in 1882, bepaaldelijk als opvolger van zijn hooggewaardeerden vader, zitting had in de Commissie, dus 41 jarenhij overtrof alle leden in dienst jaren. Het vijfentwintigjarig lidmaatschap van Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deynoot, het dertigjarig van Baron du Tour en het veertigjarig van Jhr. Mr. Th. Gevers Deynoot werd door de leden min of meer feestelijk herdacht, o.a. door het aanbieden in 1908 van een schilderij op het werk der 468 DE DUINCOMMISSIE 1847-1923

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 503