van den Commissie betrekking hebbende, van de hand Penningmeester Jhr. Mr. A. de Jonge. Met recht mag gezegd worden, dat de Commissie tijdens heel haar bestaan gedragen werd door de toe wijding der familie Gevers Deynoot. Doch nevens genoemde bestuurderen dient nog een naam vermeld, die van den Heer H. A. Klatte, van wien gezegd kan worden, dat hij de eerste veertig jaren de ziel der Commissie was. Hij moet wel dagelijks zoo in het drukke werkseizoen als in zomer en herfst voor haar ge arbeid hebben. Zorgden bovengenoemde functionarissen voor de algemeene leiding en den administratieven dienst, hij droeg den technischen en dit eischte heel wat geschrijf, bespreking en koopmansgeest. Was de keurige opzichters- woning, gelijk we opmerkten, een geschenk van hem, ook de loodsen vormden een onderwerp van zijn voort durende zorg en milddadigheid. Omtrent deze loods en die in de Westduinen zij nog opgemerkt, dat zij beide door brand vernield werden en herbouwd. De vergaderingen der Commissie, de Voorzitters ver klaarden het bij de installatie van nieuwe leden tal van malen, onderscheidden zich door haar vriendschappelijk en steeds aangenaam verloop. Hoewel de leden zitting hadden als vertegenwoordigers van lichamen, die door soms zeer hooge muren gescheiden waren, wisten zij over die scheidsmuren elkaar de hand te reiken. Een keer slechts was het uiteengaan der vergaderden heel ongewoon. Dat was 18 October 1913, toen men tijdens de verbouwing der H. B. S. aan het Bleijenburg in de directeurskamer bijeengekomen was. De werklieden en de concierge waren vertrokken en de heeren ervoeren, dat de daarvoor verantwoordelijke persoon alle buiten deuren stevig gesloten had. Uit een bovenzijraam, uitzicht gevende op het poortje DE DUINCOMMISSIE 1847-1923 469

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 504