van haar van het Overeenkomstig de bepalingen van het Reglement kwamen, na gehouden samenspreking van de vertegen woordigers der Kerkelijke Armbesturen de bezittingen, volgens den boven aangegeven maatstaf te verdeelen, aan die colleges. Daar die bezittingen echter nog met lasten bezwaard waren, noodigden de bedoelde vertegen woordigers den secretaris der Vereeniging uit als liqui- dateur op te treden, aan welke uitnoodiging gehoor werd gegeven. Zoo was dan de Duincommissie ontheven taak. Een woord van hartelijken dank zond zij aan hen, die door hun geldelijke bijdragen als anderszins haar tot het laatst steunden en zij herinnerde zich met waar- deering, die in vroeger jaren door de daad toonden haar arbeid op prijs te stellen. Dit woord van dank werd in zeer vriendelijke termen beantwoord door de Koninklijke Familie en door den Heer H. E. Levert, een der contribuanten. Besluiten we dit overzicht met den slotzin laatste jaarverslagDe offers aan de Duincommissie gebracht, hebben veel leed verzacht, veel armoede ver hoed, menig werkelooze bewaard voor inzinking, die de om niet verstrekte gave gewoonlijk met zich brengt! DE DUINCOMMISSIE 1847—1923 471

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 506