26 7 7 490 KRONIEK OVER 1923 1 Febr. 5 de elektrische tram- 8 11 14 'r. 15 van 15 16 den van Hogen- het Diako- 22 Januari. Eervol ontslag van Dr. H. E. van Gelder als Archivaris der Gemeente en benoeming als zoodanig van Dr. W. Moil. Overlijden van L. E. Uyttenhoven, oud- Directeur der Directe Belastingen enz. en Raad-Adviseur bij het Departement van Financiën. Zestig-jarig jubileum der firma H. Pander en Zonen. Bevestiging van Jonkvrouwe M dorp als Besturende Zuster van nessenhuis Bronovo. Officieele opening van verbinding den HaagRijswijk. Het nieuwe schoolgebouw der Van Hoog stratenschool aan de Louise Henriëtte-straat wordt in gebruik gesteld. Het honderd-jarig bestaan van het College van Zetters wordt herdacht ten huize van den achterkleinzoon van Matthijs van der Haagen, één der twaalf zetters, die in 1823 in functie traden. Afscheid van Dr. K. F. Sparnaay als Pre dikant bij de Remonstrantsche gemeente. Vijf en twintig-jarig jubileum der afdeeling den Haag van de Nederlandsche Vereeniging „Eerste Hulp bij Ongelukken”. Opening van een bazar ten bate van de uitbreiding van het Oudelieden-Gesticht der Ned. Herv. Gemeente. Overlijden van J. L. Inckel, oud-zeeofficier en oud-Particulier Secretaris van wijlen Prinses Hendrik der Nederlanden. Vijf-en-twintig-jarig ambtsjubileum van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 525