28 Juli. 7 Aug. 7 20 27 J 495 KRONIEK OVER 1923 13 16 11 23 31 4 Sept. 4 4 van den Arts Dr. Daniël de Niet te Scheveningen. Veertig-jarig priesterjubileum van Pastoor H. v. d. Ven te Scheveningen. Overlijden van den gep. Generaal-Majoor der Koninklijke Marechaussee J. Th. Oos- terman. In het gebouw van den Haagschen Kunst kring wordt eene tentoonstelling geopend van „Bouwkunde der laatste 25 jaren”. In de nabijheid van „de Ruige Hoek” wordt Hare Majesteit de Koningin gehuldigd door het Haagsche garnizoen ter gelegenheid van Haar 25-jarig regeeringsjubileum. Hare Majesteit de Koningin houdt, naar aanleiding van Haar zilveren regeeringsjubi leum, van af het buitenverblijf „de Ruige Hoek” een feestelijken intocht binnen de Residentie. Officieele opening der Rundvee- en Trek- paarden-Tentoonstelling in het Malieveld. Opening der Oranje-Nassau-Tentoonstelling in de Gothische Zaal. Door Minister de Visser wordt de Christe- Overlijden van Prof. Mr. Dr. A. A. H. Struycken. lid van den Raad van State. Vijftig-jarig bestaan van het R. K. Zieken huis Johannes de Deo aan het Westeinde. Opening der jubileum-tentoonstelling van Haagsche Schilder- en Beeldhouwkunst der laatste 25 jaren. Overlijden van Dr. G. J. Brutel de la Riviere, Predikant der Strafgevangenis te Scheve ningen. Overlijden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 530