13 Dec. 15 16 17 19 23 27 27 27 28 30 KRONIEK OVER 1923 499 den oud-Referendaris bij het van Koloniën P. J. Bouw- Overlijden van Mejuffrouw A. S. C. ten Hoet, oud-Directrice der H. B. S. voor Meisjes aan het Bleyenburg. Huldiging van den heer H. de Wilde, lid van Gedep. Staten en oud-Wethouder, bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag. Overlijden van den Generaal-Majoor A. C. ten Hove, Inspecteur van den Geneeskun digen Dienst der Landmacht. Overlijden van den oud-Notaris J. C. A. van Strijen. Viering van het veertig-jarig bestaan van den houthandel der N. V. „Houthandel v/h N. Fros”. Overlijden van den oud-Voorzitter van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten Ir. E. H. Stieltjes. Overlijden van Departement meester. De Gemeenteraad verwerpt het voorstel tot aankoop van de buitenplaats „Cromvliet” te Rijswijk. Overlijden van den Referendaris ter Ge- meente-Secretarie G. van Meeuwen. Bij den aanvang der zitting van het Kanton gerecht wordt aan den aftredenden Kanton rechter, Mr. H. A. van Raalte, hulde ge bracht. Brand in de Alexander-Kazerne.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 534