DER STATEN-GENERAAL 37 hof waaronder verstaan moet worden „de voormalige Drukkerij” (het huis aansluitende aan den oosthoek van de tegenwoordige Tweede Kamer) „het zoogenaamde Nieuwe Gebouw en de geheele zijde van daar loopende tot aan de hoek naar het Observatorium”, de groote toren, „als mede het locaal door den gewezen Amerikaan- schen Raad geoccupeerd” onder het Observatorium, ter dispositie gesteld van den Minister van Oorlog. Reeds 24 November berichtte deze aan zijnen collega van Financiën, „dat voor de Koninklijke Militaire Kweeke- lingen van de 3<fe klasse, geëtabliseerd op het Binnen hof, zal moeten gebruik gemaakt worden van de zalen voormaals geoccupeerd geweest door de gewezen Staten van Holland beginnende van het Observatorium tot aan de Kapel” enz. Zeer waarschijnlijk had zich de opruiming in het Binnenhof tot genoemde zalen uitgestrekt. Althans vindt men, dat den 16den September in het openbaar wer den verkocht twee in die localen gevonden koperen platen, volgens Ising waarschijnlijk de platen, waarin het bezoek van Koning Karei den Tweede van Engeland aan de Staten van Holland en het hem aangeboden banket op het Mauritshuis waren gegraveerd en die in de zaal van Gecommitteerde Raden hingen. Bij het sloopen en ont ruimen zal er wel het een en ander verloren zijn ge gaan, zooals o. a. de wandtapijten, welke zich in de verschillende localen van de oude Staten van Holland bevonden en spoorloos verdwenen zijn. In 1802 waren zij er nog, althans het „behangsel” der groote verga derzaal, welke, naar Meerman zegt in zijne Vergelijking der Gemeenebesten van Hugo de Groot lilde deel, bl. 264266, „nog met zijne verschooten verwen getuigt wat het te voren geweest is.” Volgens Bruining in zijne Description de la Haye (p. 226) van 1816 dagteekenend is dat behangsel er niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 53