DER STATEN-GENERAAL 39 er, bij deze van de ver net oude kwartier der Staten Reeds twee dagen na het schrijven van den Minister van Oorlog werden de verschillende localen tot zijne dispositie gesteld (26 Nov. 1808). Het kwartier der Staten van Holland werd dus ten dienste van de kweekelingen gebruikt, terwijl voor hun toenemend aantal in Nov. 1809 een gedeelte van het Binnenhof aan den kant van den Vijver thans door het departement van Binnenland- sche Zaken bezet werd afgestaan. Maar reeds in 1810 werd de school opgeheven en het Binnenhof bestemd voor Militair Hospitaal. Het is niet nauwkeurig uit te maken, welk gebruik spoedig op elkaar volgende veranderingen, schillende localiteiten van van Holland is gemaakt. In de groote vergaderzaal werden de lotelingen ge keurd, zooals de Fonseca en Ising mededeelen. De zaal herkreeg hare oorspronkelijke bestemming na de bevrijding van de Franschen in 1813, toen zij weer voor de vergadering der Provinciale Staten werd beschikbaar gesteld. In de benedenlocaien werd het departement van het Grootboek gevestigd, terwijl de Rekenkamer in de zaal van Gecommitteerden vergaderde. Op de bovenverdieping werden archiefstukken van het Rijk opgeborgen tot 1853, toen het Rijksarchief op het Plein, in het gebouw, waarin thans het departement van Buitenlandsche Zaken is, werd gevestigd. Volgens de Fonseca werd de groote zaal de Ridderzaal genoemd, omdat er de Ridderschap van Zuid-Holland vergaderde. Toen de Grondwetsherziening van 1848 was tot stand gekomen, die de openbaarheid van de vergaderingen der Eerste Kamer voorschreef en het aantal harer leden, dat na de scheiding van België niet minder dan twintig en niet meer dan dertig mocht bedragen, tot negen-en- dertig verhoogde, moest dit college over eene ruimere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 55