526 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING geschriften I De beschouwing van den financieelen toestand van „Die Haghe” ontlokte Uwen penningmeester de ook in andere vereenigingen aangeheven klacht, dat de steeds Geld m i d d e 1 e n. Commissie voor de excursies Jhr. Mr. W. G. Feith. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen. Jhr. G. A. A. Just de la Paisières. Dr. van der Meulen zag zich in den loop van het jaar genoodzaakt als bestuurslid te bedanken wegens zijn be noeming tot wethouder van ’s-Gravenhage. De leden vergadering van 14 November 1923 benoemde Mr. H. Zillesen in zijn plaats. Op die vergadering werd onze voorzitter Dr. C. Hofstede de Groot, wiens 60ste ver jaardag juist op feestelijke wijze was herdacht, uit hoofde van zijn groote verdiensten voor de Vereeniging tot Eere- lid benoemd. De commissies waren gedurende het afgeloopen jaar als volgt samengesteld: Commissie voor de uitgave van Dr. W. Moll. Dr. H. E. van Gelder. Mr. M. Rijke. F. C. van der Meer van Kuffeler. Commissie voor de lezingen: Dr. C. Hofstede de Groot. Dr. W. W. van der Meulen. J. Smit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 561