Totaal f 4089.18 Contributies Subsidies Bijdragen protocollenbewerking Verkochte uitgaven Rente zaalhuur invaliditeitsverzekering f 2729.01 1200.— 51.— 78.25 30.92 f 1078.25 1200.— 112.50 131.20 200.— 20.50 130.10 5.— 200.— 10.— doorgaande vermindering van het ledental het aan de Vereeniging moeilijk maakt, haar taak te vervullen op een wijze, zooals zij zich die gaarne voorstelde. Niettemin geeft het overzicht van de rekening over 1923 het beeld van een gezonde huishouding. Inkomsten: Uitgaven; Jaarboek en bezorgloon etc. Bezoldiging protocollenbewerking Onkosten id. Lezingen en Pensioen en Lidmaatschap Oudh. Bond Bureaukosten Excursies Subsidie Atlas Van Zuiden Afdracht Bakels (adres Gevangenpoort) Totaal f 3087.55 Het batig saldo over 1923 bedraagt alzoo f 1001.63. „DIE HAGHE” OVER 1923 527 In dit bedrag is niet begrepen een 25-tal contributies over 1923, die in den loop van December Ï922 per giro of op gelijksoortige wijze werden voldaan in verband met een kort te voren tot de leden gerichte aanschrijving, terwijl reeds vroeger één lid tegelijk voor 5 jaar zijn lid maatschapsgelden had gestort. Oninbaar bleken ten slotte 11 quitanties.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 562