JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 528 Geschriften. In het najaar is het Jaarboek 1923 uitgekomen. De ver schijning is vertraagd doordat het bestuur het plan in overweging had genomen het jaarboek in Duitschland te laten drukken, ter besparing van drukkosten. Hieraan waren tijdroovende onderhandelingen verbonden. Ten slotte bleken de voordeelen te gering om daartoe over te gaan en werd het drukken wederom opgedragen aan de firma Mouton, die als steeds voor een goede uitvoering zorg droeg. Het jaarboek, ditmaal iets minder omvangrijk dan de vorige, bevat hoofdzakelijk korte opstellen, het geen aan de verscheidenheid ten goede komt. Het opent met een pennevrucht van den redacteur, gewijd aan het regeeringsjubileum van H. M. de Koningin, gevolgd door eenige regelen ter herinnering aan een drietal overleden personen, die zich voor de geschiedenis van 's-Graven- hage hebben verdienstelijk gemaakt. Een nieuwe rubriek is geopend, waarin opgave wordt gedaan van de in 1922 Dit is echter ontstaan door het niet bedoelde feit, dat door bijzondere omstandigheden het Jaarboek 1923 f900 min der kostte, dan op de begroeting daarvoor was uitgetrok ken en welk bedrag noodzakelijkerwijs het volgende of de volgende jaarboeken ten goede zal moeten komen, teneinde den gezamenlijken omvang der bundels niet te schaden. Het legaat Pape, in den loop van dit jaar door het bestuur geïnd, is zooveel mogelijk winstgevend en betrouwbaar belegd, totdat een bijzondere bestemming aan de gelden zal zijn gegeven. Het aantal der leden, die extra bijdragen in de kosten van de bewerking der notarieele protocollen, is sedert 1909 ieder jaar slinkende. Over 1923 bedroeg het getal 12 met een gezamenlijk bedrag aan inteekening van f51.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 563