„DIE HAGHE” OVER 1923 529 van de Groote Kerk het artikel van van dat kerkgebouw. De van het volgend jaar tege- verschenen geschriften en tijdschriftartikelen betreffende 's-Gravenhage. Een aanwinst, welke vooral ook voor later van waarde zal blijken te zijn. Thans is in bewerking de 5e serie van den Platen-atlas, welke platen zal bevatten van de Groote Kerk en als aanvulling bedoeld is van het artikel van den heer C. H. Peters over de geschiedenis verschijning kan in het begin moet worden gezien. Bijeenkomsten. Op Woensdag 7 Maart hield Dr. N. Japikse een voor dracht ter herdenking van het jaar 1672 en meer in het bijzonder over den invloed, welke ’s-Gravenhage onder ging van de vijandelijke invallen in ons land en de benarde omstandigheden, waarin de republiek destijds verkeerde. Na afloop vond de jaarvergadering plaats, waarin de gebruikelijke huishoudelijke zaken werden afgedaan en de reeds bovenvermelde bestuursverkiezing plaats had. De najaarsvergadering vond plaats op Woensdag 14 November, waarin de begrooting voor 1924 werd goed gekeurd. Dr. H. E. van Gelder behandelde hierna de beveiliging van ’s-Gravenhage in de 17e eeuw aan de hand van een tweetal, voor velen onbekende, prenten, waarop een voor de stad ontworpen vestingstelsel was te zien. Het plan tot versterking van 's-Gravenhage is uit gegaan van Prins Maurits, maar om allerlei redenen, waarbij ook flnantieele bezwaren zich deden gelden, niet ten uitvoer gebracht. De Haagsche overheid heeft daarna volstaan met het graven der thans nog bestaande singels. Excursie. Het eenige uitstapje, dat dit jaar is gemaakt, vond plaats 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 564