DER STATEN-GENERAAL 41 de tribunes na, Mr. D. Veegens. Historische Studiën. Uitgegeven door Mr. I. D. Veegens, 2 deelen bij W. P. van Stockum en Zoon, 1884. I dl., blz. 217-218. is ingericht, is zij, op de vensters en sedert gebleven. Allereerst werd de opstelling der zitplaatsen veranderd. Deze was merkwaardig genoeg, ondanks de lotsver- wisselingen van de zaal, gebleven zooals zij was tijdens de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Dit blijkt uit eene in den winter van 1849/50 voor het gezelschap Oefening Kweekt Kennis te s-Gravenhage gehouden lezing L) over Historische Gebouwen door Mr. D. Vee gens. Hij betreurde 't, dat terwijl de banken nog altijd zoodanig waren geplaatst, dat men zonder groote inspanning zich kon voorstellen hoe de Staten van Hol land gewoon waren te beraadslagen, waar de edelen, waar de vertegenwoordigers der stemhebbende steden, en vooral waar dé schijnbare dienaar, maar wezenlijke leider der vergadering, de Raadpensionaris, gezeten waren, sedert weinige maanden deze herinnering uit een vroeger tijdperk onzer geschiedenis geheel is uit- gewischt. De fraaie eikenhouten balustrade, die het gestoelte omsloot, is toen ook opgeruimd. Zij schijnt den weg te zijn gevolgd van de wandtapijten, althans is zij spoorloos verdwenen. Tegen het midden van den wand tegenover de vensters werd op eene kleine verhevenheid geplaatst het bureau van den voorzitter, met rechts en links van hem de grif fier en de commies-griffier. Tegenover den voorzitter zijn aan een groote tafel voor het middelste raam de Ministers gezeten. De ruimte tusschen bureau en minis- terstafel is gedeeltelijk ingenomen door eene tafel voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 57