DE BEHUIZING VAN DE EERSTE KAMER 50 de werk- I Gedurende die werkzaamheden vergaderde de Kamer eens in Diligentia. werk minder tijd. Begonnen in Juni waren zaamheden in tien weken afgeloopen. Reeds terstond na de voltooiing gingen er stemmen op tegen de ontsiering, welke de zaal had ondergaan. De tribunes bederven in vele opzichten het geheel, daar zij de verhouding van de afmetingen verminken door de schoorsteenen van de schilderstukken af te snijden. Ver schillende plannen zijn, ook nog in den allerlaatsten tijd, opgemaakt om ze te verwijderen, maar zij stuitten tot nu toe af op de eischen, welke ten behoeve van pers en publiek moeten gesteld worden. Het maken van loges in den wand tegenover de vensters, waardoor het geheel der zaal het minst zoude lijden, zoude door de dikte van den muur 65—80 cM. slechts aan enkelen eene plaats verschaffen van waar men in de zaal kan zien en goed hooren, dus voor de verslaggevers der pers onbruikbaar zijn. Ook schelp vormige balkons in de vier hoeken zouden, wanneer zij den stijl der zaal niet al te veel willen bederven, geen voldoend aantal zitplaatsen kunnen bevatten. Bovendien staat men bij het breken in oude muren aan allerlei onaangename verrassingen bloot. Voor eenige jaren heeft de griffier op aanwijzing van Victor de Stuers nog proeven genomen met het plaatsen van banken, enkele treden boven den beganen vloer, aan beide zijden van de schoorsteenen; maar die banken namen te veel ruimte in beslag en waren te dicht op de plaatsen der leden. Thans laten de geldmiddelen geen uitgaven toe, die niet strikt noodzakelijk zijn, zoodat de tribunes vooreerst zullen blijven. Men trooste zich met de gedachte, dat zij volkomen aan haar doel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 66