DER STATEN-GENERAAL 57 i den vleugel af den Vijver tot ter beschikking wel eene wacht- als eene spreekkamer, en moest de gang daarvoor dienst doen als de Kamer bijeen was. Voor de Ministers was al evenmin een afzonderlijk vertrek beschikbaar. Het archief boven de griffie werd langzamerhand zóó overladen, dat de vloer bedenkelijk begon door te buigen. De stenographen bleven nog steeds hun arbeid verrichten in de gaanderij van de eerste verdieping achter de vergaderzaal, waar eenige lessenaars voor hen waren geplaatst. Een lokaal voor de verzending der stukken was er nietdaarvoor diende ook al genoemde galerij. Bij de groote vermeerdering van werkzaamheden der Staten-Generaal, begonnen in de laatste jaren van de vorige eeuw en steeds voortgaande in 1892 werden door de expeditie der Eerste Kamer 87.048 stukken be handeld, in 1920 182.520 deed dit gebrek aan loca- liteit zich meer drukkend gevoelen. De meermalen ge geven toezegging van te kunnen beschikken over de vertrekken onder de vergaderzaal, wat eene practische en zeer weinig kosten medebrengende oplossing ware geweest, werd niet gestand gedaan. In 1913 werd eindelijk de toestand verbeterd. Er was toen aan het hoofd van het departement van Waterstaat een Minister Mr. L. H. W. Regout, die lid van de Eerste Kamer was geweest en met hare nooden bekend. Door verplaatsing van bureaux van het departement van Justitie uit het huis van Groen van Prinsterer op den Korten Vijverberg kon aldaar het Kabinet der Koningin worden gevestigd, waardoor de bovenverdiepingen van den vleugel van het oude stadhouderlijk kwartier van de Stadhouderspoort vrijkwamen en van de Kamer werden gesteld. De Rijksbouwmeester D. E. C. Knuttel maakte de plannen op voor eene verandering in de localiteit welke bij de Huishoudelijke

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 74