DER STATEN-GENERAAL 59 schillende kamers was verknipt, naar de anti-chambre der Kamer waren verhuisd, versieren de wanden der hal. Al deze portretten, waarop de Stadhouders, ook de Zwijger, zijn voorgesteld staande en in harnas, zijn kniestukken, levensgroot1). Het portret van Prins Willem I, door van Mierevelt (15671641) naar Cornells de Visscher, is op eikenhouten paneel geschilderd, hoog 1.095 m, breed 0.855 en links beneden gemerkt: Faciem huius ad principale Cornelii de Visscher fecit M. a Miereveldt. Dat van Prins Maurits, in het harnas hem door de Staten-Generaal na den slag bij Nieupoort geschonken, is eveneens op eiken houten paneel, hoog 1.10 m., breed 0.815 en links bene den tweemaal gemerktAetatis 40, 1607. Het is uit het atelier van M. Miereveldt. De overige portretten zijn op doek. Dat van Frederik Hendrik, hoog 1.105, breed 0.86, is rechts gemerkt op s/4 van de hoogte: M. Miereveld A°. 1632; dat van Willem II, hoog 1.14, breed 0,88 is van Gerard van Honthorst (15901656). Het por tret van Willem IV, hoog 1.17, breed 0.89 is geschil derd door den Franschen schilder Jacques André Jo seph Aved (1702—1766), die in den Haag veel werkte. Links beneden is het gemerkt: Aved f. 1751. Dat van Willem V door Benjamin Bolomey (17391819), hoog 1.13, breed 0.86 is rechts beneden op het kanon ge merkt: Bolomey pinxit 1772). Het portret van Willem III is uit de Engelsche school en niet gemerkt. De beel tenis van den Koning-Stadhouder ontbrak aan de ver zameling. In 1902 gelukte het door de welwillende tusschenkomst van Dr. C. Hofstede de Groot dit goed geschilderd stuk aan te koopen. Het doek is 1.25 M. hoog en 1 M. breed. Gevolgd zijn hier de aanteekeningen van Dr. C. Hofstede de Groot in 1895 verstrekt. Zie ook over deze portretten A. Ising. Het Binnenhof, De Trèves-zaal, hl. 46.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 77