DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE, ENZ. 71 Inleiding. het woord Haghe. omtuining kwam natuurlijk in de aller- aan den vorst als grondheer. Zie voor de beteekenis van dit woordSchiller und Lubben, Midd. Nederd. Wdb.du Cange, Midd. Lat. Wbk.J. en W. Grimm, Deutsches Wtb.Stallaert, Glossarium; Kiliaen, EtymologicumA. G. Luiscius, het alg. hist, geogr. en geneal. Wdb.Verwijs en Verdam, Midd. Ned. Wdb.; De Vries en Te Winkel, Wdb. der Ned. Taal. Beteekenis van Alvorens echter tot een uiteenzetting over te gaan van de toestanden op rechterlijk en administratief ge bied in die Haghe, is het niet ongewenscht eerst eens na te gaan, wat men moet verstaan onder een haghe. Temeer is dit daarom gewenscht, omdat men, wanneer men de benaming die Haghe in oude stukken ontmoet, steeds, hoewel ten onrechte, geneigd is geweest, daarbij te denken aan het dorp, dat later den naam van ’s Gravenhage zal dragen, zonder daarbij in het oog te vatten, dat die Haghe, althans niet voor de 15e eeuw, nimmer de naam is geweest van het dorp, maar van een gebied, dat zich ver buiten de grenzen van het dorp uitstrekte. Jazelfs, dat er in elk geval vóór 1370 officieel van een dorp geen sprake is, zoodat dan die Haghe ook niets anders kan aanduiden dan dit bewuste gebied. Wat beteekent nu Haghe in ’t algemeen? Haghe duidt oorspronkelijk niets anders aan dan de haag, de heining van kreupelhout of laag struikgewas, waarmede een bepaald gebied omgeven is, zoodat door die haag de eigenaar zijn privatief eigendoms- en gebruiksrecht van het omheinde gebied aan anderen ten duidelijkste demonstreert. Dit recht van eerste plaats toe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 92