74 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN Noord-Oosten door de landscheiding tusschen Rijnland en Delfland, in het Oosten en Zuid-Oosten door de Scheysloot in den Veenpolder, de latere Schenk, de Hoefkade, de Laak en Molesloot, in het Zuid-Westen door de Loozerlaan, in het Noord-Westen door de Wil dernissen en de Noordzee. En verder behoorde tot die Haghe een stuk veengrond, bij Nootdorp gelegen, en geheeten Nieuwveen, ongeveer 90 morgen groot. Zij omvatte dus het dorp van der Haghe, Scheveningen, Eikenduinen, Halfloosduinen en Nieuwveen, zooals het b.v. ook heet in de Informatie van 1494Tdorpe van der Hage ende Hageambacht te weten Hage, Scheveningen en Eyckendune ende Nyeuveen en ook in de Infor matie up de Verpondinge up ten Hage ende Haech- ambacht in den jare XVC XIIII; Haghe ende Haich- ambacht, daer onder begrepen es Scheveninghe, Eycke- duinen, Halfloosduinen ende Nyeuweveen”. Zij lag dus in, indien we er Nieuwveen buiten laten, tusschen de heerlijkheid Wassenaar, de ambachten van Voorburg, Rijswijk, Wateringen en Monster. b. Niet omtuind. Die Haghe had geen omtuining. Uit den aard der zaak zou het onmogelijk zijn geweest de twee gedeelten, waar uit die Haghe bestond, met één haag te omtuinen. Maar gesteld al, dat het mogelijk en doenlijk geweest zou zijn, om het grootste deel van die Haghe, waar Nieuw veen buiten viel en waarin de oudste kern van die Haghe te vinden is, te omtuinen, dan nog zou het volkomen overbodig geweest zijn dit te doen, omdat het langs de Noord-West zijde, op een klein gedeelte na, geheel en al begrensd was door de wildernissen, die tot *s Graven domein behoorden en waar omtuining uit den aard der zaak geen zin zou hebben. Ook langs de Zuid-Oostzijde heeft zich geen haag bevonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 95