86 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS bij. bebouwing in het Willemspark nu, een aantal de Militaire i den Malle- Ook aan de andere zijde van aan de Zeestraat stond in 1850 reeds huizen, waaronder de Koninklijke Bazar en i Apotheek. Langs de Frederikstraat tot aan molen was een compacte bebouwing ontstaan, die zich aansloot bij de eigenaardige en zorgvuldig in stijl ge houden woonhuizen, die langs de Koninginnegracht, het tusschen 1825 en 1850 gegraven Kanaal naar Scheve- ningen in het verlengde van de Prinsessegracht waren gebouwd. In het westen bevond zich slechts bij den Loosduin- schen weg eenige bebouwing, benevens tegenover het Burgergasthuis langs het z.g.n. Om en Ten zuiden van den Haag begon een de richting van het station te ontstaande driehoek tusschen Groenewegje, Bogt van Guinea en Zieke was in 1850 reeds volgebouwd, terwijl ook tegenover de Zuidoostbinnensingel reeds huizen stonden. Ook naar het oosten stond langs de Uileboomen een rij huizen, terwijl de bebouwing van den Bezuiden- houtschen weg slechts tot den Schenkweg was gevorderd. Men ziet, deze bebouwing was niet belangrijker dan die, welke men in de 19e eeuw rond alle bevestigde steden kon aantreffen. Niets verraadt op de kaart van 1850 nog, hoe ongekend snel en in hoe verbijsterenden omvang den Haag driekwart eeuw later zou zijn uit gegroeid. In één eeuw is het nietig gehucht, zooals we zagen, uitgegroeid tot een dorp, de volgende vijf eeuwen zagen het dorp worden tot een stad van 70.000 inwoners, beslaande ongeveer het viervoud van het dorp van 1370. En daarna zou minder dan een eeuw voldoende zijn om deze stad in omvang te vertienvoudigen en het inwonertal tot over de 400.000 te doen stijgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 102