Groot is het aantal der tot op heden in familiebezit bewaard gebleven portretten van deftig gepruikte magi straatspersonen en van hunne pronkerig gekleede echt- genooten uit den gouden tijd der Republiek. Daarentegen komt het maar zelden voor, dat het huidig geslacht in het bezit is van portretten van voorouders, die tot den eenvoudigen burgerstand hebben behoord. Dit is alles zins begrijpelijk, omdat „contrefeitsels” als luxe-artikelen zijn te beschouwen en de burgerstand zich doorgaans de weelde niet kon veroorloven om zich door een portretschilder te doen vereeuwigen. Is het daarom reeds opmerkelijk, wanneer wij in familiebezit verschillende portretten van voorouders, die tot de burgerij hebben behoord, aantreffen, te meer verdienen die onze aandacht, indien blijkt, dat zij zelfs door meesters in de kunst zijn geschilderd. Eene dergelijke ontdekking deed ik kort geleden en daarvan wil ik hier mededeeling doen, omdat het in casu betreft eene familie, die hier ter stede heeft gewoond. Toen in het afgeloopen jaar de familieportretten, in het bezit van den heer H. E. Beelaerts van Emmichoven te Zierikzee, door den heer C. B. van Bohemen alhier, voor zoover noodig, werden gerestaureerd, bleek daarbij PORTRETTEN VAN ENKELE LEDEN EENER HAAGSCHE BURGERFAMILIE (REGENBOOG) UIT DE 17de EN 18de EEUW I I DOOR Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 105