90 PORTRETTEN EENER HAAGSCHE BURGERFAMILIE aan Jan van Dalen het huis van Romen”, het Spui. Enkele jaren later over- Barthout Jacobs Regenboogh op wie 20 November 1684 twee pozen Hij teekendeBarthout Riegenboch, en zijPietertgen Gerits de Veth. 2) In jaargang 1908 heeft de heer R. L. de Haes een opstel ge wijd aan de Haagsche koffiehuizen. Daarin wordt op blz. 325 ook behandeld het logement „De Zeven Kerken van Rome", waarvan hij zegt: „Reeds in de achttiende eeuw een bekend Hotel". Het blijkt thans echter reeds vrij wat vroeger te hebben bestaan. ben verwisseld met dat van herbergier. Reeds 23 Juli 1638 werd hij „waerd” geheeten, toen hij als getuige bij eene notarieele acte optrad. Waar hij dit bedrijf uitoefende, blijkt o. a. uit het testament van hem en zijne vrouw, 21 April 1651 verleden vóór notaris Pieter van Groenevelt, waarin zij worden aangeduid als d'eer- same Barthout Jacobs Regenbooch en d’eerbaere Pie tertgen Gerritsz. de Veth, echteluyden, woonende in de Seven Kercken van Roome alhier in den Hage 1). Dit logement stond en staat nog heden ten dage op de west zijde van het Spui 2), en Barthout Regenboog heeft dit gedreven tot zijnen dood. Uit de luidboekjes blijkt, dat 29 September 1680 vier posen” werd geluid over Bart hout Jacobsse Regenboogh opt Speuy, en Petronella Gerrits de Veth, weduwe van Barthout Jacobss. Regen boogh, geassisteerd met Hendrik Regenboogh, haren zoon, verkocht 5 Juni 1681 en erf, waar uithangt ,,de Seven Kerken aan de westzijde van leed de weduwe van de Mart, over werd geluid. Door een en ander zijn de bedoelde belangrijke stukken van Nason voldoende geïdentificeerd en zij zijn er mijns inziens nog aantrekkelijker door geworden, en de repro- duceering in ons jaarboekje zeker waard. In de tweede plaats diende nader te worden geïdenti-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 109