1 Dr. W. MOLL. A. J. SERVAAS VAN ROOYEN 1839—1925 DOOR Op 12 December 1925 overleed te ’s Gravenhage Abraham Jacobus Servaas van Rooyen en het eerste Jaarboek, dat na dien datum het licht ziet behoort ge opend te worden met een woord van dankbare herin nering aan dezen doode. Want aan hem heeft „die Haghe” veel te danken; wat meer zegt, de geschiedkundige bestudeering onzer stad is hem veel verschuldigd. Deze man, heel oud ge worden en door velen vergeten, is een der oprichters van „die Haghe”, gedurende de eerste jaren haar voor zitter en tevens de eerste redacteur van haar Jaarboek geweest. Ook heeft hij gedurende meer dan twintig jaren het ambt van archivaris dezer gemeente bekleed en vijf en twintig jaren lang is hij tevens Directeur van het Gemeente-Museum geweest. In deze functies heeft hij het vierde eener eeuw de bouwstoffen der Haagsche geschiedschrijving beheerd en hij heeft deze bouwstoffen geordend en gebruikt naar de mate zijner krachten. Hoe men deze moge aanslaan, zijn ijver en toewij ding, zijn liefde voor de Haagsche geschiedenis, geven hem het recht, dat wie die liefde deelt zich zijner zal herinneren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 10