(REGENBOOG) UIT DE 17d= EN 18d= EEUW. 91 ficeerd het mede hierbij afgebeelde mansportret, waarvan alleen bekend was, dat het moest voorstellen: Jacobus Regenboog, ongehuwd overleden, 36 jaren oud. Nu eenmaal Barthout Regenboog en diens vrouw waren terecht gebracht, kostte het geen moeite meer in het gemeente-archief ook aangaande Jacobus Regenboog nadere gegevens te vinden. Hij bleek een zoon te zijn geweest van eerstgenoemd echtpaar en in de Groote Kerk alhier te zijn gedoopt 29 Januari 1642, bij welke gelegen heid hij den voornaam Jacob ontving. Zijn portret, hetwelk signatuur noch jaartal vertoont, doet reeds vermoeden, dat hij niet, evenals zijn vader, het beroep van herbergier heeft uitgeoefend. Hij blijkt een man van de pen te zijn geweest en het ambt van notaris alhier te hebben bekleed van Februari 1663 tot September 1679. Dat geen verwarring van persoon mogelijk is, bewijst ons eene notarieele acte van 5 Juli 1671, waarbij Jacobus Regenboogh, notaris, een accoord treft als lasthebber van zijnen vader Barthout Jacobs Regenboogh. De opgave, dat hij ongehuwd is overleden, 36 jaren oud, is niet al te zeer bezijden de waarheid, want de luidboekjes zeggen, dat 21 September 1679 drie pozen werd geluid over den procureur Jacob Regenboogh opt Speuy. Moeilijker was het om het volgend tweetal portretten thuis te brengen. Ook die dragen geen signatuur of jaartal, maar zijn ongetwijfeld evenzeer door eene alleszins be kwame hand vervaardigd. Helaas ontbrak ook op de keerzijde elke aanwijzing, wie de voorgestelde personen zouden zijn, zoodat gissenderwijze te werk diende te worden gegaan. Aanvankelijk meende ik de portretten van een tinnegieter en zijne vrouw voor mij te zien, op grond van de accessoiren op het mansportret. De bijzondere kenner op het gebied van tin en zijne ver werking, Mr. H. C. Gallois, hielp mij echter alras uit den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 111