gelegenheid, om zijn macht ook in Gelder te vestigen. Doch zijn dood maakte aan de Bourgondische supre matie en daarmee aan den toestand van kortstondigen vrede in Gelderland een einde, tot Maximiliaan in 1481 er opnieuw in slaagde zich te doen erkennen, zonder dat het hem echter gelukte er de rust te brengen, waar naar het hertogdom na langdurigen inwendigen strijd snakte. En toen in 1492 Karei van Gelder, de stout moedige, maar onbetrouwbare zoon van den ontaarden Adolf, als 25-jarig jongeling uit de Fransche gevangen schap was bevrijd, ontbrandde terstond de strijd opnieuw en wist de onvermoeide Geldersche kampioen met be scheiden middelen nog lange jaren het verzet vol te houden. Evenals Maximiliaan waren ook Philips den Schoonen een tijdlang de handen gebonden geweest, terwijl de Geldersche hertog iedere gelegenheid benutte, om den vijand te lijf te gaan. Maar toen ten slotte Karel V den troon beklommen had en in 1528 het sticht van Utrecht na een jarenlange beïnvloeding van de bis schopskeuze zonder belangrijken tegenstand was over gegaan, terwijl ook het sinds tientallen jaren in naam onderworpen Friesland, energiek door Karei van Eg- mond, den strijdbaren Gelderschen hertog, in zijn verzet gesteund, na een aanhoudenden kamp ten slotte, ver moeid en afgestreden en snakkend naar vrede, voor de overmacht bukte, was ook het lot van Gelder beslist. Wel wist zijn opvolger, Willem van Gulik en Kleef, nog enkele jaren het veld te houden, maar ten slotte moest ook hij, van alle zijden ingesloten en door zijn Franschen bondgenoot verlaten, eindelijk den trotschen nek voor de overmacht buigen en zijn gebied in Kareis handen stellen. Zoo was in groote lijnen het proces geweest, maar iedere schrede naar de eenheid der gewesten zou een HET GELDERSCHE GEVAAR TIJDENS KAREL V. 95

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 118