HET GELDERSCHE GEVAAR TIJDENS 100 cuyper” omstreeks Paschen 1511 „vijf jopenvaeten met deckselen” leverde, „die hy gemaect heeft ende gelevert uptie Camere, omme aldaer in te sluyten by oirloge oft anders diverssche noetelicken behouften”, die men bij het „vluchten” meende te moeten redden 2). De vrede met Gelder, nog in hetzelfde jaar gesloten, duurde slechts kort. Spoedig werd het gebied van Floris van IJselstein met de aangrenzende deelen van Utrecht en Gelder weer afgebrand en afgestroopt. In October 1512 trok de vijand in de richting van Leiden en werd Bodegraven opnieuw in de asch gelegd. Weer rilde heel Den Haag en had de Hollandsche Rekenkamer haar maatregelen voor de vlucht getroffen, zoodat Jacob de kuiper den 29“ October andermaal een rekening aan bood „van twee jopentonnen, omme papieren inne te vluchten, als t noodt weesen zoude” 3). Maar den hef- tigsten aanval had omstreeks Kerstmis Amsterdam te weerstaan, waar zelfs de koopvaarders onder de vesten werden verbrand. Weder was Jan van Wassenaar te hulp geschoten en met een geringe troepenmacht had Biervaten, gebruikelijk bij de verzending van het jopenbier, dat uit Danzig werd ingevoerd. De naam Jopengasse aldaar houdt nog de herinnering levendig. 2) „Bouck van behouften ende necessiteyten van de Rekenkamer” 1516—1551 (hierna aangehaald als B. v. B.) en daaruit de rekening van 1 Feb. 150931 Dec. 1511, fol. 9. De talrijke rekeningen hierin opgeno- men, die één van de voornaamste bronnen vormden voor de gege vens van plaatselijken aard, vermelden alléén de uitgaven, door de Rekenkamer te eigen behoeve gedaan. Omtrent het lot van de burgerij waren in het algemeen de vondsten uiterst zeldzaam. Men zie achter de zenuwachtige maatregelen van de Rekenkamer om haar archieven in veiligheid te stellen de wanhopige pogingen van geheel Den Haag om have en goed te redden. De hier aangehaalde rekeningpost is sedert het jaar 1477 de eerste, die er op wijst, dat de Rekenkamer zich op de vlucht voorbereid houdt. 3) B. v. B., rek. 151213, fol. 4 vo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 123