DE REGEERING VAN KAREL V. 103 IL Rekening als voren. De geweldige aanval op Schoonhoven en de bran dende dorpen op het platteland in de omgeving hadden bewezen, wat men van Geldersche zijde verwachten kon. Wel was in den nazomer de vrede in het zicht, doch nog gedurende de onderhandelingen plunderde de vijand op St. Jacobi (25 Juli) de Dordtsche Waard en werden Alblas en Alblasserdam gebrandschat. Doch op St. Laurensdag (10 Aug.) 1513 werd een bestand voor vier jaar gesloten en kon de Rekenkamer verder maatregelen nemen tot het bergen van haar archieven binnen de oude vertrekken op het Binnenhof. De eenige, die belangrijk zijde spon bij het geval, was heer Jan Doelman, pater van St. Aagten, die een aanzienlijke vereering bekwam, „omdat de papieren ende registeren deser Camere overmits der oerloege omtrent een half jaer in denzelven convente bewaert sijn geweest, te weeten van Kersmisse 1512, dat de heer van Wassenair gevangen werdt, tot omtrent Jacobi dairan.” x) Vier jaar rust althans met Gelder. Het eerste deel van deze periode viel in de grafelijke residentie samen met een korten tijd van schittering en opleving van de economisch gedrukte burgerij. Karel V, de jonge vorst, had er zijn intrede gedaan in de oude gebouwen van het Binnenhof, teneinde in Holland gehuldigd te worden, terwijl een vertegenwoordiger van Lodewijk XII van Frankrijk, de graaf de Vendöme, en de bis- schop van Parijs mede hierheen getogen waren als bemiddelaars inzake een voorgenomen huwelijk tusschen den toen veertienjarigen prins van Castilië en Lode-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 126