HET GELDERSCHE GEVAAR TIJDENS 104 wijks jongste dochter Renée. Tegelijkertijd was de aartsbisschop van Drontheim, vergezeld van vele edelen uit de Scandinavische rijken, herwaarts gekomen „met schoone, kostelycke schepen, om met grooter staet te halen de tweede suster des konincx van Castiliën tot een wijf den koningh van Denemarcken 2) Schittering, praal en pracht: vrede met Frankrijk, bevrediging met Gelder, vorstelijke allianties in den vreemde, verhelde ring zelfs aan den Frieschen hemel. De toekomst lachte het veelgeplaagde volk van Holland weer toe en het verarmde Den Haag hoopte op betere tijden, Maar de Geldersche hertog, even onbetrouwbaar als energiek, liet zijn tijd niet onbenut: de wapens rustten, maar ze werden gewet voor de hervatting van den strijd. Friesland hield hij in voortdurende agitatie en de spionnage in Holland bleef onafgebroken werk zaam. Juist in deze dagen had Jan Ludes Westerwoert, die te voren onder Jan Stricker en Erkelens in West- Friesland de Geldersche vanen was gevolgd, de reis naar den Haag ondernomen. Vermomd als geestelijke, „in een langen rock gelijck een clerck8), omme niet bekent te zijn”, had hij gepoogd zijn slag te slaan. Den Mei 1515 toch had Karel V bij verdrag van George van Saksen de heerlijke rechten op Fries land overgenomen en terstond was Floris van Egmond, De dood van Lod. XII op 1 Januari 1515 was oorzaak, dat ook dit huwelijk niet werd voltrokken. 2) Gouthoeven (ed. 1636), blz. 573. Het was Christiaan II, de avontuurlijke koning der drie Noorsche rijken, die in 1515 met Isabella van Oostenrijk, Kareis zuster, huwde. Dit was de aanlei ding tot vele geschillen en de oorzaak van den vijandelijken inval, die Christiaan in 1531 in ons land ondernam. 3) Geestelijke; waar in ouden tijd in het algemeen slechts aan geestelijken het schrijfambt kon worden opgedragen, is later het woord „klerk” als synoniem met„schrijver” blijven voortbestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 127