DE REGEERING VAN KAREL V. 113 8 Gem. Arch., Lopende Keurre II, fol. 35. 2) Amsterdam 1645, fol. H. h. 3. s) R. A., H.D. R. 2681, fol. 27 vo„ 58. gebieden ende bevelen van s Keysers wegen elcx opte verbeurte van sijn lijf ende goeden tegens derselver Keyser- lycke Majesteyt, dat alle degheenen, dat man(s)persoonen sijn, oudt wesende boven achtien jairen ende beneden tsestich jaeren, machtich beur leeden, hem houden gereedt, gewapent sulcx als elcx sijn lijf meent te verweeren, omme van stonden aen, als men die groote clock clept in de kercke, metten officier, oft die daertoe geordonneert sal worden, te reysen ende te trecken metten selven, dair t hem geordonneert ende bevolen sal worden, opte peynen als voirseyt is te verbeuren, omme die vianden te resisteren ende uluyden lijf ende goeden te beschermen. Actum den 15™ in Septembris anno 23.” 9 De voorzorg van Hof en magistraat was niet voorbarig gebleken. „Met redelycke macht gekomen op een tijt, „Tot Leyden voor de poort, bedryven grooten spijt „Met rooven, plunderen en dorpen af te branden,” zingt Caspar Wachtendorp in zijn „Rijmkronijck”. 2) De brandende boerenhoeven van Voorschoten en Wassenaar gaven weldra het sein van de nadering des vijands. Boven mate was weer de bedrijvigheid van het Hof van Holland. Mr. Arent Sandelijn, de ijverige griffier, had order be komen de archieven van het college in veiligheid te bren gen en in allerijl werden de noodige „sacken” en „pack- vaeten” aangekocht, om daarin „alle die registren, brieven, processen ende andere behouften deur vreese van de Gelderschen ende vianden” te bergen, 3) en twee dagen aaneen, den 15™ en den 16™ September, reden de wagens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 136