kamer inderhaast aangesleept en door hen, ijverig bij gestaan door Cornells Barthoutsz., klerk van de Register- kamer, en Pieter Floriszoon, den „operman”, die „te Hove” woonde, met „rekeningen ende registeren” ge vuld, x) waarna Neel Baerte Coenen „up t Spoy” te hulp werd geroepen, „omme die te scepen nae Delft”. Evenwel had men buiten de omsingelingstactiek van den aanvaller gerekend, die juist de hoofdwegen naar de naastbijgelegen versterkte punten Leiden en Delft had afgesloten. Neel Baerte Coenen bereikte dan ook zijn doel niet„overmits de compste van den vianden van Utrecht ende Geldersschen, die alreede tot Rijswijk gecommen waeren”, was het hem niet mogelijk gebleken zijn opdracht te volvoeren en hij deponeerde zijn lading weder ten Hove, ten prooi aan de oprukkende bende. 2) Inmiddels was Vincent Dammaszoon met zijn beide helpers nog steeds aan den arbeid „upte Regystercamere in t packen van den chartren”, toen plotseling „by denzelven (is) gecommen loepen zynen clerck Symon Vranckesz omtrent den twee uren s achternoens en heeft hem de nyemaeren gebrocht, dat de Gelderssche alree zeer by den Hage waeren an de zyde Rijswijck ende dattet meer dan tijt was hem te salveren ende vluchtich te maicken, omme nyet gevangen te wordden. Dit by den voornoemden Vincent vernemende, is zeer perplex geweest ende mit haesticheyt wech gegaen, alle dinck laetende staende ten halven ende nyet gedachtich geweest, HET GELDERSCHE GEVAAR TIJDENS 132 Vincent Dammasz. als auditeur, den klerk Geryt van Loo, bijgestaan door de z.g.n. „jonge klerken" eigenlijk volontairs, die behalve een kleine premie eens per jaar alleen toevallige baten hadden den deurwaarder Louys Wyelant ten behoeve van de jurisdictie van de Kamer en ten slotte enkele boden. B.v.B. 1529-10 Maart 1532, fol. 9 vo. a) Alsvoren, fol. 24 vo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 155