moeilijk te kunnen verzoenen en hij vond het blijkbaar noodig aan zijn broeder een instructief schrijven te doen toekomen, waarbij hij hem op 't hart drukte nu eens voorgoed met „die rechte broythennen’’ af te rekenen. De president van den Hove, Nicolaes Everhardi, „een geboeren schipper uet Zeelandt”, zoo merkte hij schamper op, had „allen jonckeren ind guede luid” verdrukt en vervolgd en de jonkers Van Brakel en Van Broekhuizen, die bij een aanslag op Schoonhoven in 1516 gevangen waren en naar Den Haag overgebracht, doen ont hoofden 4). De president van de Rekenkamer, de bekende, bijkans beroemde Vincent van Mierop, en mr. Jaspar Lievens, raad van ’t Hof, vonden in zijn oogen evenmin genade. Zij hadden, zoo meende onze opgewonden geestelijke, „ghelt sonder getall met boveryen gekon- questiert ind geworven’’ en konden zonder bezwaar voor 35 a 40 duizend goudguldens gebrandschat worden, terwijl „die doerwerders met die witten roeytghens” in het algemeen „dat hangen wael verdient” hadden 2) en zoo men „enich ontsich”8) wilde maken door brand stichting, moest men en weer kwam de oude wrok boven „des presidenten huis nyet verschoenen, want hy in allen saecken onse harste vyandt is geweest”.4) 140 HET GELDERSCHE GEVAAR TIJDENS het schijnt ook de advocaat van den Hove Blok, t.a.p. blz. 12. Van Zuiden t.a.p. bl. 146. Het geval is hiervoor (blz. 108) medegedeeld. 2) Hij stond met die opinie niet alleendie post scheen n.l. allerlei knoeierij in de hand te werken scheidene deurwaarders van den Hove op last opgeknoopt. 3) Ontzag, schrik. 4) Gehaat was naar mr. Anthonis van Bronkhorst, die aan de Plaats woonde. Bij hem waren n.l. in den avond van den 8en Dec. 1514 „de glasen van der Saele” met keien bewerkt en er was zoo schandelijk huisgehouden, dat het Hof een prijs op het ontdekken van de daders uitloofde. (Ie Sandelijn, fol. 9.) en in den loop der eeuwen zijn ver- van dit college zelf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 163