DE REGEERING VAN KAREL V. 147 van de Rekenkamer begint de boekhouding herhaaldelijk met 1 Januari onder een nieuw hoofd met aanduiding van het nieuwe jaartal, al wordt dan bij de aanduiding der afzonderlijke posten nog de Paaschstijl behouden, terwijl daartusschen als hoofd „na Paschen” is ingelascht. R. A., Hof 28. Derde memoriaal Sandelijn, fol. 22. in den Hage gecommen zijn, die hem onder andere zyne havelycke goeden t voernoemde zijn zegel ofhan- dich gemaect hebben ende gehouden tot den 22en in April daeran, doen hij t selve zegel weder in zynen handen gecregen heeft.” Op welke wijze dit laatste weder was geschied, bleef in het duister, doch het is verklaarbaar, dat de eigenaar zich niet verantwoord gevoelde zonder meer gebruik te maken van een cachet, dat volle zes weken onder ’s vijands berusting was geweest. Vandaar dat hij den 3en October, toen het Hof zich gereedmaakte om over enkele dagen zich weder in de oude vertrekken in Den Haag te vestigen, de verklaring aflegde, „dat hy nyet en weet, dat hy tot eenige tyden eenige brieven mitten zelven synen zegel besegelt heeft of hy en heeft bynnen uptie steerte omtrent den wasse gescreven mit sijn eigen handt aldusde Jonge ende dat zijn vast voernemen is, dat hy van nu voertan mitten zelven zynen zegel gheen brieven besegelen en sal, of hy sal achtervolgende sijn oude gewoente omtrent den wasse mit zijn eygen handt scryven als voern: J. de Jonge’’.1) Was dan de buit al aanzienlijk voor den aanvaller en de overlast aan de andere zijde groot, de brandschat, door den overweldiger opgeëischt, was zóó hoog, dat het onmogelijk was, die terstond bijeen te brengen. Van Mijnden vertelt, dat „den Haghe mit KeyssershofF” voor verder geweld bespaard bleven tegen een afkoop-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 171