DE REGEERING VAN KAREL V. 153 Res. St. v. H„ 13 Maart 1528. 2) D.w.z. dat te voren bij klokkeslag de burgerij was opgeroepen, om tegen de Gelderschen op te trekken. 3) Res. St. v. H. 31 Maart 1528. Het commando van Castre duurde slechts kort: op de dagvaart van den 19en April 1528 te Mechelen werd hij door Rennenberg vervangen. herhaling uitgesloten, voelden Hof .ar weinig opgewekt hun van Sint-Aagten te Delft was de stadhouder in den loop van den avond te Delft aangekomen, waar in de vergadering der Staten van Holland op het nemen van krachtige maatregelen werd aangedrongen en de wenschelijkheid besproken, den heer van Castre, die voor zijn militaire taak slecht be rekend gebleken was, te vervangen door den heer van Bailleul, Deze, die met een dochter van den heer van Wassenaar gehuwd was, scheen slechts als zoodanig aanbevolen, maar overigens geenszins geschikt voor de zware taak, zoodat hem „om sijnder jonckheyt" en wijl hij „t land nyet kundig en is”, een raad ter zijde zou worden gesteld Zoo scheen de voorloopige afspraak, doch toen den 31 en dier maand de zaak op de verga dering te Delft andermaal aan de orde kwam en nieuwe kritiek tegen Castre werd vernomen, „omdat hy impo tent es ende geen faveur van den volcke en heeft, die met clockgeslach mit hem uuyt souden willen gaen’’2), bleek, dat Bailleul’s vader zichzelf tot de landvoogdes had gewend met het verzoek, zijn zoon niet een zoo zware taak op de schouders te leggen, wijl hij hem daartoe te onervaren oordeelde, zoodat ten slotte door de landvoogdes Castre voor het voetvolk, Bailleul voor het commando der ruiterij werd aangewezen 3). Waar met de verdediging der grenzen zoo weinig ernst werd betracht en een herhaling van het gebeurde voorloopig wellicht niet was en Rekenkamer zich blijkba; zetel in het veilige klooster

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 177