DE REGEERING VAN KAREL V. 165 vo. te bereiken 1). De Groninger, die de zwemkunst machtig bleek, wist veilig den overkant te bereiken, doch Barend Pieters, minder vertrouwd met het natte element, ver dronk. Een eerlijke begrafenis was het slot van zijn aardsch bestaan: door den Delvenaar Willem Meynerts- zoon gevonden, op het droge gebracht en „gecyst” 2), werd hij den volgenden dag door de Cellebroeders „te grave gebrocht” 3). Tegelijk met hem was ook „Lutter Heyndricxzoon Gheldersman” aangehouden 4). Wellicht was hij een broer van Routhert Heynricxs, die den 30“ Juli bekende, „dat hy onlancsleden mit zekere capiteynen ende knech ten gecommen is in s Keysets landen in den Hage ende elders ende die ondersaeten gepilleert ende beroeft ende oick brant gesticht in deselve landen”. Het einde was voor beiden de dood: dien dag werden ze te Delft onthoofd, waarna het verminkte lichaam als een afschrik wekkend voorbeeld op de staken van het galgeveld werden geplaatst 5). Bij gansche troepen tegelijk werden soms de schuldigen, die zich aan personen of goederen hadden vergrepen, op de Gevangenpoort geborgen en en compagnie opgehangen 6). Quyrijn Alferts”, alias ’t Kint van Schoonhoven, die tijdens den overval kans had gezien de Gevangenpoort te ontvluchten, deelde Aldaar, fol. 41 2) Gekist. 3) H.D.R 2686, fol. 37. 4) Aldaar, fol. 40bis, vervo. 5) Hof 5648, sententie 200. 6) H D.R. 2686, fol. 39. Ook in deze dagen, als het Hof te Delft resideert, wordt er nog steeds gebruik gemaakt van „de raeden omtrent die Ziecken van den Haghe”, het oude galgeveld aan de Laak (H.D.R. 2686, fol. 36). Het waren meestal manschappen uit Groningen, Waren dorf, Bremen, Brandenburg, Lunenburg en uit het Geldersche.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 189