HET GELDERSCHE GEVAAR TIJDENS 170 Op deze zaak, die samenhing met het ingeroest misbruik der verderfelijke „stilzaete” hoop ik elders meer uitgebreid de aandacht te vestigen. 2) R.A. Derde mem. Sandelijn, fol. 216. 3) Rekenkamer no. 31, losse aanteekeningen op de schutbladen. 4) Derde Sandelijn, fol. 212 vo. zelaar zelf: zijn landen hadden van den vijandelijken inval niet te lijden gehad en toen hij weder in huis en hof was weergekeerd, werd het spel op den ouden voet voortgezet. Gelukkig daagde er spoedig licht aan den horizon. Den 15den JUni 1528 was, in afwachting van den vrede met Frankrijk en Engeland een wapenstilstand met deze landen voor acht maanden gesloten2). Holland her ademde, de kustbewoners voelden zich opgelucht en Den Haag gaf blijken van uitbundige vreugde, toen er zich het bericht verspreidde, dat de stad Utrecht, het hoofdbolwerk van den Gelderschen invloed, den lsten Juli door de Hollandsche troepen was ingenomen. Zelfs de statig getabberde secretaris van Hollands Rekenkamer kwam een oogenblik uit de plooi en de Oudhollandsche oubolligheid zegevierde zelfs even in de deftige griffie-atmosfeer, toen hij in speelsche karakters het volgende rijmpje in zijn memoriaal schreef: Inneminge der stadt van Uuytrecht van s Keysers wegen. Joncker Willem Torck, in t aengaen nyet blo, Heeft Utrecht besprongen den eersten in Julio. 1528. Wilhelmus Torck vos docuit bellare Trajectos 3). Deze gebeurtenis luidde den vrede met Gelder in den 7en October 1528 werd in de Raadkamer van den Hove te Delft de kennisgeving van het accoord, den 5en te Gorinchem getroffen, onder aandachtige stilte afgelezen 4). De roede was opgeheven, een zucht van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 194